Sarimi Lime Soto Koya Flavor

Sarimi Lime Soto Koya Flavor
This Sarimi product combines Koya’s piquant sensation with fresh lime to shake both your plate and palate.
 

Sarimi Lime Soto Koya Flavor